gdzie się wybrać?
licytuj gadżety!
tyle już uzbieraliśmy
ważne informacje
inne strony WOŚPowe
zobacz fotki
Strony prowadzi
Portal Regionalny
Portal trojmiasto.pl
kontakt

strona główna 
XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 
9 stycznia 2005
 
Temat XIII Finału: NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I LECZENIA
W NEONATOLOGII I PEDIATRII

Regulamin sztabów
1. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworzy się, by działać w swoim imieniu na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas przygotowania i organizacji XIII Finału.
2. Tworzenie się Sztabu następuje na pisemny wniosek osoby podejmującej się odpowiedzialności za działanie Sztabu ze wskazaniem organizacji, przy której Sztab ten ma się utworzyć. Wniosek powinien być złożony na specjalnym formularzu "Wniosek o zgodę na utworzenie się Sztabu na XIII Finał WOŚP" i przesłany pocztą lub doręczony osobiście do dnia 15 listopada 2004 r. Fundacja wydaje pisemną zgodę na podjęcie działalności przez Sztab lub odmawia jej na piśmie z prawem nie podania przyczyn tej odmowy.
3. Sztab ma swoją siedzibę w miejscu ogólnodostępnym podanym do publicznej wiadomości. W żadnym wypadku nie może to być mieszkanie prywatne.
4. Sztab zobowiązuje się do zapewnienia na własny użytek linii telefonicznej oraz dostępu do konta poczty elektronicznej.
5. Całością prac organizacyjnych Sztabu przed, w trakcie i po Finale kieruje jednoosobowo jego "Szef", który jest osobą pełnoletnią i reprezentując Sztab na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Sztabu od momentu jego powstania do chwili zaakceptowania na piśmie przez Fundację rozliczenia Sztabu z dokonanej pieniężnej zbiórki publicznej. Momentem powstania Sztabu jest doręczenie Szefowi pisemnej zgody Fundacji na utworzenie się Sztabu.
6. Pisemna zgoda na podjęcie działalności przez Sztab, udzielona przez Fundację, obejmuje zgodę na organizację imprezy zamkniętej i nie wymaga udzielenia dodatkowej zgody w tym zakresie, jednakże Sztab zobowiązany jest do odrębnego rozliczenia zorganizowanej imprezy zamkniętej. Odrębne rozliczenie imprezy zamkniętej może być złożone przez Sztab razem z rozliczeniem zbiórki publicznej z dnia XIII Finału. Odpowiedzialność za organizację imprezy zamkniętej, jej przebieg i rozliczenie ponosi "Szef" Sztabu.
7. Sztab dobiera wolontariuszy, a jego Szef decyduje o ostatecznym wyborze wolontariuszy do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy w ramach XIII Finału WOŚP na rzecz Fundacji, nadzoruje przebieg zbiórki i rozlicza z Fundacją całą akcję na piśmie w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. Minimalna ilość wolontariuszy Sztabu wynosi 20 osób.
8. Sztab powołuje ze swego grona komisję do przeliczania zebranych pieniędzy. Komisja nie może liczyć mniej niż 3 osoby. Członkami komisji do przeliczania zebranych pieniędzy mogą zostać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i cieszące się niepodważonym zaufaniem społecznym.
9. Członkowie komisji nie mogą być spokrewnieni z Szefem sztabu, a odpowiedzialność za działanie sztabu jest nieprzekazywalna. Powierzenie wykonywania czynności związanych z działalnością Sztabu osobie lub osobom trzecim nie zwalnia z odpowiedzialności Szefa Sztabu.
10. Wszyscy członkowie Sztabu pracują nieodpłatnie i nie mogą czerpać żadnych korzyści majątkowych z tytułu uczestnictwa w Sztabie WOŚP.
11. Rozwiązanie Sztabu następuje w momencie zatwierdzenia tj. podpisania przez Fundację rozliczenia złożonego przez Szefa Sztabu po Finale lub złożenia w Fundacji wyjaśnień dotyczących okoliczności nie przeprowadzenia zbiórki.
12. Rozliczenie musi zawierać:
  • listę wolontariuszy z numerami identyfikatorów i zebraną przez każdego z nich kwotą
  • zebraną łącznie przez Sztab sumę pieniędzy
  • czytelną kserokopię dowodu wpłaty pieniędzy w kwocie wykazanej w rozliczeniu
  • rozliczenie zebranych precjozów
  • rozliczenie przyjętych darów rzeczowych i finansowych
  • wykaz kosztów przeprowadzenia akcji oraz kserokopie rachunków potwierdzających poniesione koszty
13. Rozliczenie musi uwzględniać szczegółowy opis wszystkich darowizn (kto i co przekazał, jaka jest według darczyńcy wartość darowizny, kto tę darowiznę nabył w wyniku licytacji i za jaką kwotę, kiedy i gdzie dokonał wpłaty na rzecz Fundacji).
14. Zebrane środki powinny być wpłacone na jedyne konto Fundacji BANK PEKAO S.A. VIII/O W-wa Nr 36124011121111001000177226 na poczcie lub w Banku w miejscu funkcjonowania Sztabu lub w dniu Finału, w studio programu 2 TVP w Warszawie, z którego transmitowany jest Finał.
15. Rozliczenie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul. Niedźwiedzia 2A 02-737 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2005r (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do biura Fundacji w podanym terminie.
16. Fundacja WOŚP w ramach współpracy ze Sztabem zobowiązana jest zapewnić zgodnie ze swoimi możliwościami środki niezbędne do przeprowadzenia zbiórki tj. tekturowe skarbonki, plomby lub taśmę do zabezpieczenia skarbonek, identyfikatory dla wolontariuszy, plakaty, bilbordy i około 20 blankietów naklejek - serduszek dla jednego wolontariusza.
17. Sztab, dokładając należytej staranności i wykorzystując swoje możliwości powinien nagłośnić swoją akcję organizowaną w ramach XIII Finału.
18. Sztab zobowiązany jest do:
  • maksymalnej oszczędności środków finansowych przeznaczonych na zorganizowanie imprezy tj. do minimalizowania jej kosztów,
  • w przypadku organizacji koncertu, dyskoteki lub innej imprezy - do nie wypłacania wykonawcom honorariów, zgodnie z ideą finałów WOŚP i z ukształtowanymi już zasadami. Sztab może jedynie zwracać wykonawcom faktycznie poniesione i udokumentowane przez nich koszty transportu pozyskanych zgodnie z pkt. 19. niniejszego regulaminu.
  • powiadomienia Fundacji o wszystkich działaniach komercyjnych jeśli wykorzystywany jest w nich prawnie zastrzeżony znak towarowy oraz nazwa własna Fundacji WOŚP.
  • poinformowania własnych sponsorów o sposobie użycia środków finansowych przez nich przekazanych
19. Wszystkie środki finansowe potrzebne na zorganizowanie i przeprowadzenie XIII Finału powinny pochodzić od sponsorów. Sztab może też korzystać z nieodpłatnych usług wykonanych w darze w ramach organizacji Finału.
20. Fundacja nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez poszczególne Sztaby przy organizacji XIII Finału. Oznacza to, iż Fundacja nie przyjmuje faktur wystawianych za prace wykonane na zlecenie Sztabu.
21. W przypadku powstania Sztabu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, konieczne jest zgłoszenie jego działalności odpowiednim miejscowym władzom, zgodnie z prawem lokalnym.
22. Wszystkie informacje dotyczące sztabów zamieszczone są na stronach internetowych Fundacji WOŚP
http://www.wosp.org.pl/finaly/13final/

Miasto Nazwa organizacji przy której działa Sztab Szef sztabu Kontakt
Gdańsk Szkoła Podstawowa nr 56 Maja Lipińska Małomiejska 8a
kod: 80-037
tel.: /58/309-44-21
e-mail: sp56gda@op.pl
GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 KATARZYNA KĘDZIOŁ MARCINA DRAGANA 2
kod: 80-809
tel.: /58/ 300-48-75/ 600-390-110
e-mail: kasikk@poczta.onet.pl
Gdańsk Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Anna Skiba Krasickiego 10
kod: 80-515
tel.: /58/ 342-92-83
e-mail: aniaskiba@o2.pl
Gdańsk Komenda Hufca ZHP Wrzeszcz-Oliwa Łukasz Popławski Jaśkowa Dolina 77
kod: 80-286
tel.: (58) 341-04-94
e-mail: wosp@hufiec.org
Gdańsk XV LO im. Zjednoczonej Europy Teresa Szejbut Pilotów 7
kod: 80-460
tel.: 0-504-478-262
e-mail: wosp15lo@o2.pl
Gdańsk - Osowa Szczep ZHP "Osowa" im.MDLot Malgorzata Dąbrowska Wodnika 57
kod: 80-299
tel.: /58/ 340-75-90 lub 609-050-170
e-mail: osowa-wosp@o2.pl
Gdańsk - Wrzeszcz 55 Gdańska Drużyna Harcerzy im. Batalionu "Parasol" Mariusz Dobrowolski Al.Legionów 11
kod: 80-441
tel.: 603-218-778
GDYNIA STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE POMORZE MACIEJ SZPRINGIER SZARYCH SZEREGÓW 25 A
kod: 81-471
tel.: 601-061-664
e-mail: info@przyjaznepomorze.pl
Gdynia III L.O. Waldemar Kotowski III L.O, ul.Legionów 27
kod: 81-405
tel.: (58) 622-18-33
e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl
Gdynia ZMCh Polska YMCA Radosław Daruk Żeromskiego 26
kod: 81-346
tel.: (58) 620-31-15
e-mail: radek.daruk@interia.pl
Gdynia Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Jolanta Rynkowska-Tomiczek GCOP, ul.3 Maja
tel.: (58) 620-12-89
e-mail: j.k.ryba@wp.pl
Gdynia Stowarzyszenie "Młodzi dla Gdyni" Artur Dziambor Władysława IV 51
kod: 81-384
tel.: 606-702-701
e-mail: wosp@e-gdynia.com
GDYNIA TEATR MIEJSKI IM. GOMBROWICZA SYLWIA MARZEC BEMA 26
kod: 81-381
tel.: /58/ 620-95-08
e-mail: marketing@teatrgombrowicza.art.pl
SOPOT PTH "KĄPIELISKO MORSKIE SOPOT" SP. Z O.O. MARCIN KULWAS CHOPINA 10
kod: 81-38181-723
tel.: /58/ 551-00-02 LUB 551-12-76
e-mail: kontakt@kms.sopot.pl